29 Mayıs 2022, Pazar
Saat: 15:45-16:30
Oturum Başkanları: Dr. Özlem Ünal Uzun, Dr. Deniz Kor
1. Grup

Sıra B Salonu
1
BN: 13
Klasik Homosistinüri Tanısı ile Takipli Olan Hastalarda Metiyonin Porsiyonlamasına Göre Yapılan Tıbbi Beslenme Tedavisinin Hastaların Metabolik Kontrolleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Esma Uygur

BN: 54
Keton Metabolizma Bozuklukları Klinik, Laboratuvar ve Moleküler Özellikleri        
Sunumu Yapacak Kişi: Ergül Bozacı

BN: 113
Heterozigot Familyal Hiperkolesterolemi Ege Tıp Deneyimi  
Sunumu Yapacak Kişi: Havva Yazıcı

BN: 156
Fenilketonüri Hastalarında Bh4 Tedavisinin Uzun Süreli İzlem
Sunumu Yapacak Kişi: Ayça Aydoğan

BN: 191
Transaminaz Yüksekliği ve Hepatosteatozu Olan Vakalarda Atlanmaması Gereken Bir Durum: Hipobetalipoproteinemi
Sunumu Yapacak Kişi: İlknur Sürücü Kara

BN: 199
Nonketotik Hiperglisinemi İle Diğer Genetik Kökenli İnfantil Epileptik Ensefalopati Tanısı İspatlanmış Hastaların Glisin Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sunumu Yapacak Kişi: Mustafa Kılıç29 Mayıs 2022, Pazar
Saat: 16:30-17:15
Oturum Başkanları: Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, Dr. Ertuğrul Kıykım
2 .Grup

Sıra B Salonu
1
BN: 14
Aminoasit Metabolizma Bozukluklarında Hedefe Yönelik Yeni Nesil Dizileme Tekniğinin Tanısal Verimi
Sunumu Yapacak Kişi: Pelin Teke

BN: 63
Lipoprotein Lipaz Eksikliğinde Takip Ve Tedavi: Tek Merkez Deneyimi     
Sunumu Yapacak Kişi: Fehime Erdem

BN: 118
Niemann-Pick Hastalığı Tip C: Çukurova Deneyim
Sunumu Yapacak Kişi: Fatma Derya Bulut

BN: 157
Polg İlişkili Mngıe Sendromlu İki Hastada Nad+ Tedavisi Deneyim
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Aslantaş

BN: 196
Glutarik Asidüri Tip 1’li Hastalarda Arjininden Zengin Diyetin Klinik Uygulaması
Sunumu Yapacak Kişi: Damla Kocamaz30 Mayıs 2022, Pazartesi
Saat: 09:00-09:45
Oturum Başkanları: Dr. Halil İbrahim Aydın, Dr. Nafiye Emel Çakar
3 .Grup

Sıra B Salonu
1
BN: 155
Fenilketonüri Hastalarında Makuler Vasküler Dansite Analizi Ve Diğer Göz Bulgular
Sunumu Yapacak Kişi: Zümrüt Arslan Gülten

BN: 71
Tango2 Eksikliği Olgu Serisi: Klinik, Laboratuvar, Genetik Ve Radyolojik Bulgular
Sunumu Yapacak Kişi: Sevil Dorum

BN: 121
Hormon İmmunoassay Analizine Serum Biotin İnterferans
Sunumu Yapacak Kişi: Ümmühan Öncül

BN: 163
Hepatik Glikojenozis Tanısıyla Takip Edilen Hastalarımızın Değerlendirilmesi: 128 Olgu İle Çukurova Üniversitesi Deneyim
Sunumu Yapacak Kişi: Deniz Kor

BN: 75
Kliniğimize Başvuran Hastalarda Lizozomal Depo Hastalığı Tanısında Tarama Testi Olarak Kullanılan Biyobelirteçlerden Lysosfingolipid Analiz Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Burcu Civelek Ürey30 Mayıs 2022, Pazartesi
Saat: 11:00-11:45
Oturum Başkanları: Dr. Çiğdem Seher Kasapkara, Dr. Berna Şeker Yılmaz
4 .Grup

Sıra B Salonu
1
BN: 28
Tedavi Gerektirmeyen Hiperfenilalaninemi Tanılı Hastalarda Serum Fenilalanin Düzeyi Ve Genotipin Gelişimsel Değerlendirme ve Elektroensefalografi Bulguları ile İlişkisi 
Sunumu Yapacak Kişi: Müge İlgüy

BN: 109
Klasik Homosistinüri Tanılı Hastaların Klinik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Duhan Hopurcuoğlu

BN: 130
Mps Hastalarında Karpal Tünel Sendromu Tanısında Elektrofizyolojik Çalışmaya Alternatif: Bilek Ultrasonografisi
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Koç Yekedüz

BN: 172
Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları: 30 Olguda Klinik Değerlendirme
Sunumu Yapacak Kişi: Belkıs Ak

BN: 200
Metabolizma Pratiğinde Distal Renal Tubuler Asidoz İlişkili Hiperamonyem
Sunumu Yapacak Kişi: Emine Genç30 Mayıs 2022, Pazartesi
Saat: 13:30-14:15
Oturum Başkanları: Dr. Selda Bülbül, Dr. Şahin Erdöl
5 .Grup

Sıra B Salonu
1
BN: 31
Erişkin Fenilketonüri Hastalarında Kemik Sağlığının Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Ayça Burcu Kahraman

BN: 175
Doğuştan Metabolik Hastalıklar Tanısı İle İzlenmekte Olan Hastalarda Epilepsiler
Sunumu Yapacak Kişi: Gülhan Karakaya

BN: 144
Hipertrigliseridemi İzleminde Apo-Cıı Eksikliği
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Yoldaş

BN: 170
Doğumsal Metabolizma Hastalığı Olan Çocukların Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Nafiye Emel Çakar

BN: 197
Mitokondriyal Hastalık Şüphesi Olan Olgularda Yeni Nesil Dizi Analizinin Tanısal Faydası: Tek Merkez Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Asuman Gedikbaşı

BN: 201
Mukopolisakkaridoz Tanılı Hastalarda Psikolojik Sağlamlık, Bakım Yükü ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişki
Sunumu Yapacak Kişi: Neslihan Önenli Mungan30 Mayıs 2022, Pazartesi
Saat: 15:30-16:15
Oturum Başkanları: Dr. Işıl Özer, Dr. Ebru Canda
6.Grup

Sıra B Salonu
1
BN: 36
Propiyonik Asidemide Tek Merkez Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Halil Tuna Akar

BN: 88
Postpartum Depresyonun Anne Sütü Aminoasit Dağılımı Üzerine Etkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Selda Bülbül

BN: 129
Kliniğimizde Hiperfenilalaninemi ve Fenilketonüri ile Takip Ettiğimiz Olguların Genotip ve Fenotip İlişkisinin İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Hatice Güneş

BN: 178
Primer Hiperoksalüri Olgu Deneyimlerimiz
Sunumu Yapacak Kişi: İrem Kaplan

BN: 204
Metilmalonik Asidemi Hastalarında Diyet Protein İçeriğinin Gayta Mikrobiyotası ve İdrar Organik Asitleri Üzerine Etkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Neslihan Doğulu

BN: 211
Karaciğer Tutulumu Olan Glikojen Depo Hastalığı Tanısı ile İzlenen Hastaların Başvuru Bulguları ve Uzun Dönem İzlem Sonuçları Çok Merkez
Sunumu Yapacak Kişi: Özlem Ünal Uzun31 Mayıs 2022, Salı
Saat: 09:00-09:45
Oturum Başkanları: Dr. Hasan Önal, Dr. Aynur Küçükçongar Yavaş
7 .Grup

Sıra B Salonu
1
BN: 35
Homozigot P.L483p Mutasyonuna Bağlı Glukoserebrosidaz Eksikliğinde Fenilbütirat, Ursodeoksikolik Asit, Betain ve Primetaminin Yeniden Hedeflenerek İnvitro Enzim Aktivitesini Restorasyon Potansiyellerinin İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Ayşe Kılıç

BN: 16
Farklı Nörolojik Bulgulara Sahip Erişkin Hastalarda Serebrotendinöz Ksantomatozis Taraması
Sunumu Yapacak Kişi: Nur Arslan

BN: 112
Tedaviye Yönelik Özel Diyet Uygulanan Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Gastrointestinal Mikrobiyotanın Karşılaştırılması
Sunumu Yapacak Kişi: Sabire Gökalp

BN: 177
Dihidropterin Redüktaz Eksikliği Olan Hastaların Demografik Özellikleri Ve Fenotipik Bulgular: Tek Merkez Deneyimi     
Sunumu Yapacak Kişi: Cansu Ceren Eryılmaz

BN: 208
Galaktozemi Tanılı Kız Hastalarda Gonadal Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Burcu Köşeci31 Mayıs 2022, Salı
Saat: 11:00-11:45
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Kılıç, Dr. Burcu Öztürk Hişmi
8 .Grup

Sıra B Salonu
1
BN: 51
Organik Asidemi ile Takipli Hastalarda Konjenital Kalp Defektleri
Sunumu Yapacak Kişi: Sümeyra Zeynep Özbey

BN: 152
Belirgin Trigliserid Yüksekliği Saptanan Hastalarda Primer ve Sekonder Nedenlerin Araştırılması ve Metabolik Nedenlerin Ortaya Konulması
Sunumu Yapacak Kişi: Selen Has Özhan

BN: 145
Nörodejenerasyon İle Giden Metabolik Hastalıklarda Kemik İliği Nakli
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Yoldaş

BN: 179
Echs1 Tanılı Üç Hastada Valin Kısıtlı Diyet Uygulamasının Tek Merkez Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Hamide Sevinç Genç

BN: 214 
Organel Patolojisi İle İlişkili Trappopatiler: Trappc4, Trappc6b, Trappc11, Trappc12 Ve Trappc9 Genleri İle İlişkili Bulguları Olan Olguların Klinik, Moleküler Ve Fonksiyon Analizi Sonuçları
Sunumu Yapacak Kişi: Ayca Dilruba